Monday

 

 

9am Vinyasa Level 2 at YogaWorks Laguna Beach

12pm Vinyasa 2 at YogaWorks Mission Viejo

 

Tuesday

 

9am Flow Level 1 at Better Living Yoga

10:30am Vinyasa Level 1/2 at YogaWorks Mission Viejo

5pm Vinyasa Level 2 at YogaWorks Laguna Beach

6pm Yoga Nidra at YogaWorks Laguna Beach

 

Thursday

 

9am Flow Level 1 at Better Living Yoga

10:30am Vinyasa Level 1/2 at YogaWorks Mission Viejo

5pm Vinyasa Level 2 at YogaWorks Laguna Beach

6pm Yoga Nidra at YogaWorks Laguna Beach

 

Friday

 

 

10:30am Flow Level 1 at Better Living Yoga

12pm Vinyasa 2 at YogaWorks Mission Viejo

 

1-26.jpg
unnamed copy 4.jpg